Registratie aanmelding lidmaatschap

Voor het invullen van dit formulier heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Zorg dat u dit paraat heeft.

Algemene informatie

Uw organisatiegegevens

Uploaden Uittreksel Kamer van Koophandel

Gegevens Directeur / eigenaar

Bent u al lid van de NBBU met een andere organisatie?

Uw afdeling waar NBBU facturen naar toe kan mailen

Stichting Normering Arbeid
(SNA)
 
 

Stichting Normering Arbeid

Beschikt de onderneming al over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid?
Als u niet beschikt over het keurmerk kunt u zich aanmelden bij de Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Flexwonen
(SNF)
 
Hier is sprake van als
 
de onderneming een inhouding of een verrekening doet op het loon van de uitzendkracht ten behoeve van huisvestiging.
 
OF
 
de onderneming een overeenkomst is aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of verhuur van huisvestiging.

Stichting Normering Flexwonen

Indien u huisvesting biedt aan arbeidsmigranten
beschikt u dan over het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen?

Elk lid heeft de verplichting de NBBU direct te informeren indien zij huisvest dan wel gaat huisvesten.

Keurmerk Stichting Normering Flexwonen

StiPP

Is de onderneming al aangemeld bij het pensioenfonds StiPP?

Sociaal Fonds SFU

is de onderneming aangemeld bij het Sociaal fonds SFU?

Bredeflex
 
Welke activiteiten vinden plaats
binnen uw onderneming?

Bredeflex

Ledenvoordeel voor leden

De NBBU biedt in samenwerking  met derden voordelen aan voor leden. De voordelen variëren van kantoorartikelen tot verzekeringen, adviesdiensten, incompany workshops en trainingen.
Deze voordelen kunt u vinden op ‘mijn NBBU’.

U krijgt toegang tot ‘mijn NBBU’ als u lid bent. 

Wanneer u het hokje ‘ledenvoordeel’ aanvinkt, geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen actieve aanbiedingen van voordeelaanbieders.
De NBBU geeft twee keer per jaar uw bedrijfsgegevens (naam van uw organisatie met de vestigingslocatie van uw (hoofd)kantoor) door aan aanbieders van ledenvoordeel, waarna zij contact met uw onderneming kunnen opnemen.

Keuze ledenvoordeel aanbiedingen

Contactpersoon

Contactpersoon voor de aanmelding

SNCU

Hiermee geeft u toestemming aan de NBBU om uitvraag te doen of u een lopend dossier heeft bij de SNCU. Zonder deze toestemming kunnen wij uw lidmaatschapsaanvraag niet in behandeling nemen.

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Aanmelding registeren

Hiermee gaat u akkoord met de AKKOORDVERKLARING zoals getoond onderaan deze registratiepagina.

Privacy

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de NBBU gaat u akkoord met het privacystatement van de NBBU.

 

Akkoordverklaring

AKKOORDVERKLARING Registratie aanmelding lidmaatschap

Geeft toestemming aan de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) om de NBBU te informeren of de SNCU de onderneming in onderzoek heeft, zo ja in welke fase het onderzoek zich bevindt en indien van toepassing, of herstel plaatsvindt en/of aan de betalingsregeling wordt voldaan.

  • Indien blijkt dat de SNCU de onderneming in onderzoek heeft, kan het lidmaatschap van de NBBU gedurende deze procedure de onderneming worden onthouden.
  • De ingewonnen informatie wordt door de NBBU strikt vertrouwelijk behandeld en alleen in het kader van de aanvraag voor dit lidmaatschap. De NBBU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen (eventueel) kan voortkomen uit de ondertekening van deze akkoordverklaring.

Aanvrager verklaart desgevraagd de voor de beoordeling noodzakelijk geachte extra nadere gegevens en stukken te verstrekken en mee te zullen werken aan de tenuitvoerlegging van de screeningen die er op zijn gericht te controleren of het NBBU-lid zich houdt aan de lidmaatschapseisen. Lidmaatschapseisen, zoals bedoelt in de NBBU statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op het hebben van het lidmaatschap, zal de aanvrager deze direct doorgeven.

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.
Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot royering van het NBBU-lidmaatschap.